email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

У складу с Одлуком Скупштине Општине Рашка о поступку припреме и ближој садржини плана развоја Општине Рашка за период од 2022. године до 2029. године (I Број: 06-IX-13/2021-11), Општина Рашка покреће поступак јавне расправе о Нацрту плана развоја Општине Рашка за период 2022-2029. године, који је припремио Координациони тим у сарадњи са Тематским радним групама.

Јавна расправа о Нацрту плана развоја Општине за период 2022-2029. године првенствено је намењена прикупљању коментара и сугестија.
Општина Рашка овом приликом Вас позива да се упознате с текстом Нацрта плана развоја Општине Рашка за период 2022-2029. године и да своје предлоге, сугестије и коментаре доставите на адресу електронске поште: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Јавна расправа ће се спровести у периоду од 14. септембра до 4. октобра 2022. године.

Нацрт текста Плана развоја Општине Рашка за период 2022-2029. године налази се на интернет страници raska.gov.rs у прилозима.

55. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 13. септембра 2022. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 54. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
4. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О РАДУ КОД ПОСЛОДАВЦА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР РАШКА БР. 620-1/22 ОД 12. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ Спортски центар Рашка;
5. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

Општинском већу општине Рашка и Скупштини општине Рашка је 09. септембра 2022. године поднет захтев ЈКП „Рашка“ за давање сагласности на Ценовник ЈКП "Рашка" за воду, канализацију и изношење смећа са образложењем који је донео Надзорни одбор ЈКП "Рашка" бр. 344 од 08. септембра 2022. године.

Општинско веће општине Рашка и Скупштина општине Рашка у складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) овај захтев објављују на wеб презентацији општине Рашка и на огласној табли Општинске управе Рашка. 

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању и начину рада Комисије за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању Број: 06-V-32/2021-21 од 08. децембра 2021. године, Комисија за спровођење конкурса за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању, именована Решењем председника општине Рашка III број: 365/2021 oд 20. децембра 2021.године (у даљем тексту: Комисија), дана 09. септембра 2022. године, расписује поновљени

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА И ОТКУПА/КУПОВИНЕ ДВА СТАМБЕНА ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНА СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ

I
Расписује се Јавни позив за спровођење избора и откупа/куповине два стамбена објеката намењена социјалном становању (У даљем тексту: Јавни позив).

II
Број стамбених објеката намењених социјалном становању који се откупљују/купују је два и налазе се на територији општине Рашка.

Средства за откуп/куповину стамбених објеката намењених социјалном становању обезбеђена су из донаторских средстава Програма EU SHAI и буџета општине Рашка у укупном износу од 2.770.936,00 динара и словима двамилионаседамстотинаседамдесетхиљададеветстотинатридесетшестдинара, а којим новчаним износом су обухваћени и трошкови извођења неопходних радова на поправкама стамбених објеката и унапређењу услова становања.

Оквирна нето површина стамбених објеката који се откупљују/купују исказана је у следећој табели:

Стамбени објекти :

структура објекта

површина* (м²)

Објекат бр.1

двособан

30 до 48

Објекат бр.2.

четворособан

60 до 86


Напомена: Оквирна нето површина стамбених обеката који се откупљују/купују за социјално становање, иако исказана на начин као у табели, зависиће најпре од понуда које буду достављене од стране продаваца, те ће се с тим у вези, а уз претходну испуњеност свих других прописаних услова, бити превасходно разматрати стамбени објекти који најприближније одговарају структури станова из табеле, односно чије су површине најприближније површинама израженим у табели, с тим да укупна вредност за оба објекта износи 2.770.93,00 динара.
Појединачне вредности стамбених објеката 1 и 2 нису дефинисане овим позивом, јер ће се на основу приспелих понуда за продају стамбених објеката, појединачна максимална вредност накнадно дефинисати од стране ангажованог овлашћеног проценитеља, односно лиценцираног лица које ће сачинити извештај у којем ће, између осталог, стајати тренутни услови за становање у предметним стамбеним објектима у складу са законским прописима и нормативима, степен завршености стамбеног објекта, односно чињеница да ли је стамбени објекат погодан за становање и одмах усељив или је потребно извршити мање/веће радове како би био погодан за становање, што ће директно утицати и на процену вредности предметних стамбених објекта.

Општина Рашка врши плаћање свих роба, услуга и радова намењених решавању стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, као и трошкове тржишне процене вредности непокретности, таксе за укњижење и друге трошкове везане за стицање права својине.
У складу са чл. 31. став 1. тачка 13. Закона о порезу на имовину, општина Рашка изузета је од плаћања пореза на пренос апсолутних права.

III
Предметни стамбени објекти који се откупљују/купују морају да испуњавају основне услове за живот и становање, односно морају бити безбедни и условни за становање, да поседују минимум одговарајућу инфраструктуру тј. да буду прикључени на канализациону мрежу или да имају септичку јаму, као и да буду прикључени на водоводну и електроенергетску мрежу (објекати опремљени струјом и водом).

Испуњеност основних услова за живот и становање за предметних стамбених објеката процењују стручна лица - лиценцирани инжењери одговарајуће струке, а процену тржишне вредности непокретности утврђује стручно лице - лиценцирани проценитељ имовине.

Активности процене биће реализоване у фази вредновања пристиглих пријава, а потенцијални продавац, у фази конкурисања, даје сагласност да стручна лица могу да приступе објекту и свим његовим деловима у току вршења стручне процене.

IV
Потребно је да стамбени објекти намењени социјалном становању (У даљем тексту: непокретности), који су предмет куповине/откупа:
1) Испуњавају основне услове за живот и становање;
2) Да се налазе на територији општине Рашка;
3)Да буду уписани у катастар непокретности на име продавца, са правом својине продавца како на непокретности, тако и на земљишту на којем се непокретност налази;
4) Да буду уписани у катастар непокретности као:
● непокретности које су преузете из земљишних књига, или
● непокретности изграђене пре доношења прописа о изградњи, или
● непокретности уписане по Закону о озакоњењу објеката;
5) Да буду уписани у Катастар непокретности без терета, не рачунајући при том:
● уписано право стварне службености пролаза,
● друге забележбе правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;
НАПОМЕНА: Наведене забележбе не сматрају се теретом у поступку разматрања пријаве на Јавни позив.
6) Да имају вредност у границама вредности на тржишту непокретности,
7) Да нису предмет судског спора;
8) Да су за предметне непокретности измирене пореске обавезе које су настале по основу права својине за предметни стамбени објекат;
4) Да су измирене обавезе према Електропривреди Србије;
5) Да су измирене обавеза према ЈП Србија Гас, уколико су непокретности опремљене гасним инсталацијама и прикључене на гасну мрежу.
6) Да су измирене обавезе према Јавном комуналном предузећу надлежном за место где се налази непокретност.

V
Подносилац пријаве на Јавни позив (потенцијални продавац стамбеног објекта), доставља следећу обавезну документацију:

1) Попуњен и потписан образац пријаве;
2) Фотокопију личне карте (обе стране) или очитану личну карту;
3) Оверену изјаву у прописаној форми да прихвата услове Јавног позива, да је сагласан са обрадом датих података о личности и податка о објекту и да стручна лица могу да приступе објекту и свим његовим деловима у току вршења стручне процене;
4) Извод из листа непокретности Републичког геодетског завода - Служба за катастар непокретности Рашка за предметну непокретност (стамбени објекат који жели да прода), не старији од месец дана;
5) Потврду Локалне пореске администрације Општинске управе Рашка да су измирене све пореске обавезе које су настале по основу права својине на предметној непокретности и земљишту;
6) Доказе о измиреним трошковима за струју/воду;
7) Потврду надлежног суда да стамбени објекат није предмет судског спора
8) Фотографије стамбеног објетка (5 до 10 фотографија које на јасан и илустративан начин показује стање објекта).
9)Фотокопију рачуна отвореног код пословне банке, на који ће се уплатити средства за куповину куће.

Поред наведених доказа, Комисија може од подносиоца пријаве да затражи и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Наводи из изјава предвиђених у овом члану, могу бити предмет провере од стране Комисије.
VI
Поступак за избор и откуп/куповину два стамбена објекта спроводи Комисија у складу са Правилником, а коју комисију образује председник општине Рашка.

Приликом рада, Комисија:
- Разматра поднете пријаве, врши проверу података и утврђује чињенично стање на основу свих расположивих доказа прикупљених у поступку;
- Прихвата достављене извештаје лиценцираних инжењера о испуњености услова за живот и становања у предметним стамбеним објектима;
-Прихвата достављене извештаје проценитеља вредности имовине о вредностима предметних стамбених објеката;
- Утврђује листу стамбених објеката који су прихватљиви као предмет куповине и упућује листу Центру за социјални рад Рашка, ради консултативног процеса са изабраним корисницима (мечинг);
- Утврђује и објављује Одлуку/е о додели стамбених објеката корисницима пакета донаторске помоћи у оквиру пројекта „Градимо и радимо за инклузивну Рашку - Европски програм стамбене подршке и активне инклузије“,
као јединствену или сукцесивне,
- Спроводи поступак потписивања тројних уговора између општине Рашка, продавца некретнине и корисника донаторске помоћи.

Чињенице и околности од значаја за поступање и одлучивање Комисија утврђује на основу доказа достављених уз пријаву на Јавни позив, доказа прибављених по службеној дужности, извештаја лиценцираних инжењера и проценитеља имовине, изјава корисника у поступку мечинга, као и на основу других доказа утврђених применом осталих доказних средстава предвиђених законом.

Комисија одлучује на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно и свих доказа заједно, као и на основу резултата целокупног поступка, посебно ценећи локацијске услове, односно приступачности локације (близина школе, здравствених и јавних установа и сл.), степен завршености стамбеног објекта, односно чињеницу да ли је стамбени објекат погодан за становање и одмах усељив или је потребно извршити мање/веће радове како би био погодан за становање, те да ли површина стамбеног објекта, односно број и намена просторија одговара броју чланова породице/ корисника програма.

VII
Комисија неће разматрати неблаговремено поднете пријаве и пријаве поднете од стране неовлашћеног лица.

Ако је пријава неразумљива или непотпуна, Комисија ће у складу са чланом 59. став 1. Закона о општем управном поступку обавестити подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву, уз упозорење на правне последице ако исту не уреди у прописаном року од 8 дана, односно да ће пријава бити у складу са чланом 59. став 2. Закона одбачена решењем.

Подносиоци пријава на Јавни позив су у обавези да Комисију обавесте о свим променама које наступе од момента подношења пријаве до доношења Одлуке/а о додели стамбених објеката намењених социјалном становању корисницима пакета донаторске помоћи у оквиру пројекта „Градимо и радимо за инклузивну Рашку - Европски програм стамбене подршке и активне инклузије“, (у даљем тексту Одлука), а у вези са предметним стамбеним објектом или подносиоцем пријаве, од значаја за поднету пријаву.

VIII
Након разматрања пријава и провере документације, Комисија прибавља и прихвата извештаје лиценцираних инжењера и проценитеља имовине ангажованих од стране општине Рашка.
У случају да извештај проценитеља имовине покаже да је цена стамбеног објекта мања од цене наведене у пријавном обрасцу, Комисија ће позвати потенцијалног продавца да се у писаном облику изјасни о спремности прихватања цене исказане од стране проценитеља имовине.

Ако је потенцијални продавац спреман да прихвати процењену вредност, Комисија наставља да разматра предметни захтев. У супротном, наведени захтев неће бити даље предмет разматрања од стране Комисије.

IX
Центaр за социјални рад Рашка спроводи консултације са изабраним корисницима пакета донаторске помоћи. Сврха консултација је доношење Одлуке/а, као и припрема нацрта тројног уговора који се закључује између продавца стамбеног објекта, општине Рашка и корисника изабраног корисника пакета донаторске помоћи.

X
У уговору о куповини непокретности из члана II овог позива, биће утврђено да ће општина Рашка са посебног наменског рачуна отвореног за реализацију пројекта „Градимо и радимо за инклузивну Рашку - Европски програм стамбене подршке и активне инклузије“ измирити уговорену вредност непокретности, као и услови и динамика плаћања.

XI
Уколико је незадовољан Одлуком комисије о избору и откупу/куповини два стамбена објеката намењена социјалном становању, подносилац пријаве на Јавни позив може уложити приговор Општинском већу Општине Рашка у року од 8 дана од дана објављивања листе.
Листа из става I овог члана објављује се на Огласној табли општине Рашка и на званичној интернет страници општине Рашка www.raska.gov.rs

XII
Пријаве са документацијом заинтересована лица подносе на писарници Општинске управе Општине Рашка, улица Предрага Вилимоновића број 1, или поштом на исту адресу, са назнаком ,,Пријава на јавни позив за спровођење избора и откупа/куповине два стамбена објеката намењена социјалном становању.“

Рок за подношење пријаве тече од дана објављивања Јавног конкурса и траје 7 дана.

XIII
Јавни позив објавити на Огласној табли општине Рашка и на званичној интернет страници општине Рашка (www.raska.gov.rs)

 

20. СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 14. септембра 2022. године (среда) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милинко Пантовић, председник комисије за награде и признања;
2. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА „КАВИМ РАШКА“ АД ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНЕ ПРЕВОЗА У ГРАДСКО ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА БР. 269/1 ОД 13. МАЈА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Шаловић, генерални директор Кавим Рашка;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ (ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
5. РАЗМАТРАЊЕ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП Рашка;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ (ЗА КАТ. ПАРЦЕЛУ БР. 1504/114 КО КОПАОНИК – ИЗМЕНА УСЛЕД ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове и шеф Одсека за урбанизам;
8. ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ДОМУ ЗДРАВЉА РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ЈАВНОЈ УСТАНОВИ ,,СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКA;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ,,ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР.305/1 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 305/1 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР.303/7 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 303/7 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР.293/31 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 293/31 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 293/1, 293/20, 293/21, 293/23 И 293/25 СВЕ У КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 293/1, 293/20, 293/21, 293/23 И 293/25 СВЕ У КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, БЕЗ НАКНАДЕ - КОРЛАЋЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
23. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ Спортски центар Рашка;
24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ ИМЕНА РАШКА У НАЗИВУ САВЕЗА ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Пузовић, председник Комисије за административна питања;
25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА“ У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Пузовић, председник Комисије за административна питања;
26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА У СТАЛНОМ САСТАВУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Пузовић, председник Комисије за административна питања;
27. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

54. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Седница ће се одржати 07. септембра 2022. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.

 За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 52. И 53. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА „КАВИМ РАШКА“ АД ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНЕ ПРЕВОЗА У ГРАДСКО ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА БР. 269/1 ОД 13. МАЈА 2022. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Шаловић, генерални директор Кавим Рашка;

2. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ (ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;

3. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „РАШКА“ БР. 322 ОД 08. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“, ЗА ВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;

4. РАЗМАТРАЊЕ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП Рашка;

5. ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О МЕРАМА ЗА ШТЕДЊУ И ОГРАНИЧЕЊУ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП Рашка;

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ (ЗА КАТ. ПАРЦЕЛУ БР. 1504/114 КО КОПАОНИК – ИЗМЕНА УСЛЕД ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ);

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове и шеф Одсека за урбанизам;

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ДОМУ ЗДРАВЉА РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ Спортски центар Рашка;

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА ИЗГРАЂЕНИХ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

12. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

13. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан општинског већа и председник комисије;

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;

16. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 40. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 02. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије за социјална питања;

17. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 05. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа и председник комисије;

18. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОНОШЕЊЕ ДОПУНСКОГ РЕШЕЊА ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА БР. 352-766/22 ОД 11.05.2022. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, представник Општинске управе;

19. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

Од 28. августа до 4. септембра на територији општине Рашка регистровано је 76 новозаражених вирусом корона. Током августа потврђено је 545 случлајева обољевања од ковида 19, док су у прва четири дана септембра позивитан резултат теста на коронавирус добиле 33 особе.

Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су у протеклих недељу дана 313 прегледа – 190 првих и 123 контролна. Тестирано је 168 пацијената. До сада је у Дому здравља урађен 25.231 пи-си-ар и антигенски тест.

 

 

четвртак, 01 септембар 2022 20:39

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОПШТИНСКА УПРАВА – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Рашка, на основу чл.20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), обавештава јавност и заинтересоване органе и организације, да је „Мегалит – Шумник“ АД, ул.Студеничка 4, Рашка, поднео захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта aсфалтне базе „Мегалит – Шумник“, на катастарским парцелама бр. 242/4, 374/3 и 378 КО Кућани, општина Рашка.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева и предметну студију, сваког радног дана од 07 – 14 часова у просторијама Општинске управе општине Рашка, Предрага Вилимоновића 1, соба 4 и да достави своје мишљење у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, док ће се јавна расправа и јавна презентација одржати дана 28.09.2022.год. у сали Општинске управе општине Рашка са почетком у 12 часова.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2022–2025. ГОДИНЕ
Обавештењe

На основу члана 20 став 1 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 ) и Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године (“Службени гласник РС”, бр. 26/2016), Скупштина општине Рашка на седници дана 10. јула 2020. године донела је Одлуку о приступњу израде СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2022–2025. ГОДИНЕ Те позива представнике академске и стручне јавности и друга заинтересована лица, да се упознају са текстом НАЦРТА Л СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2022–2025. ГОДИНЕ и да дају своје предлоге, примедбе и сугестије.
Јавна расправа о СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2022–2025. ГОДИНЕ одвијаће се од 31. Септембра 2022 . до 8. Септембра 2022. године.

Учесници у јавној расправи могу своје примедбе, предлоге и сугестије достављати поштом на адресу:
Општина Рашка ,Ибарска 2, 36350 Рашка
или електронским путем на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Документ можете преузети на сајту Општине Рашка https://www.raska.gov.rs/

По окончању поступка јавне расправе Oпштина Рашка- радна група за израду Л СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2022–2025. ГОДИНЕ анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити и објавити извештај у року од 7 дана од дана окончања јавне расправе.

понедељак, 29 август 2022 15:40

Прекид у водоснабдевању

Дана 30.08.2022. године у периоду од 08-14 часова због радова на водоводној мрежи код ОШ Рашка без воде ће бити насеље Стара Стругара, Супње, Милатковиће и Панојевиће. Молимо грађане на разумевање и да припреме залихе за основне потребе за наведени период.

У протеклих седам дана на територији општине Рашка регистровано је 106 случајева заразе вирусом корона. Од почетка августа ковид 19 лабораторијски је потврђен код 502 особе.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су од 22. до 28. августа 437 прегледа – 307 првих и 130 контролних. Тестирано је 267 пацијената. До сада су у Дому здравља урађена 25.153 пи-си-ар и антигенска теста.


29.08.2022. годинеОпштинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15) и Извештаја Комисије за планове општине Рашка бр. 06-VII-14/17-8-102 од 24.08.2022. године,
ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА НА КОПАОНИКУ (БЛОК 3)

Jавни увид трајаће 30 дана, од 25.08.2022.год. закључно са 23.09.2029.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.raska.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 23.09.2022.год.

Јавна седница Комисије за планове општине Рашка, одржаће се у згради Општинске управе, у свечаној сали на 1. спрату, 30.09.2022. године са почетком у 12.00 часова.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15) и Извештаја Комисије за планове општине Рашка бр. 06-ВИИ-14/17-8-102 од 24.08.2022. године,
ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА НА КОПАОНИКУ (БЛОК 7)

Јавни увид трајаће 30 дана, од 25.08.2022.год. закључно са 23.09.2029.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.raska.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 23.09.2022.год.

Јавна седница Комисије за планове општине Рашка, одржаће се у згради Општинске управе, у свечаној сали на 1. спрату, 30.09.2022. године са почетком у 12.00 часова.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 

На основу члана 27. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске санације на територији општине рашка за 2022.г, од 15.  јула 2022. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације, дана 23.08.2022.  утврђује:

 

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ   КРАЈЊИХ  КОРИСНИКА МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У ОПШТИНИ РАШКА

 

Редни број

Име и презиме

Редни број пријаве

Број бодова

1

Јела Јозовић

44

96.0

2

Милија Недељковић

215

96.0

3

Маријана Кнежевић

89

94.5

4

Зоран Величковић

209

93.5

5

Зоран Пејић

35

92.5

6

Зорица Дабић

124

92.0

7

Зорица Михајловић

36

91.0

8

Предраг Росић

38

91.0

9

Јелена Караџић

87

91.0

10

СЗ Карађорђева 9, Милутиновић Ненад

247

91.0

11

Дана Николић

258

90.0

12

Малиша Чингелић

13

88.5

13

Петројка Тиосављевић

34

88.5

14

Милета Бошковић

90

88.0

15

Александар Лазовић

144

88.0

16

Љубиша Николић

199

88.0

17

Ђурђе Митровић

91

87.5

18

Жарко Костић

237

87.5

19

СЗ Милуна Ивановића 12, Слободан Марковић

243

87.5

20

Рада Раденовић

6

87.0

21

Чедомир Чингелић

14

86.0

22

Снежана Фрковић

50

86.0

23

Зоран Савић

64

86.0

24

Јованка Николић

126

86.0

25

Душан Поповић

132

86.0

26

Томислав Луковић

134

86.0

27

Гордана Окошановић

136

86.0

28

Радољуб Кучевић

160

86.0

29

Мирослав Трифуновић

171

86.0

30

Слободан Андрић

229

86.0

31

Илија Лазаревски

242

86.0

32

Драган Нешовић

251

86.0

33

Томислав Милићевић

101

84.5

34

Зорица Бакрачевић

121

84.5

35

Бошко Кнежевић

235

84.0

36

Раде Ратковић

49

83.5

37

Радојка Цветковић

148

83.5

38

Иван Ћирковић

4

83.5

39

Весна Ђурђић

151

83.0

40

Милан Вјештица

63

82.5

41

Јосиф Распоповић

78

82.5

42

Радмила Бојовић

212

82.5

43

Милан Пењишевић

223

82.5

44

Јасмина Белчевић

231

82.5

45

Миленко Мишовић

58

82.0

46

Јован Пешовић

198

82.0

47

Миљан Мутавџић

165

81.5

48

Славка Јозовић

60

81.0

49

Мирољуб Кнежевић

125

81.0

50

Снежана Ћоровић

135

81.0

51

Мара Кучевић

142

81.0

52

Бојана Јаснић

143

81.0

53

Зорица Филиповић

156

81.0

54

Радован Маринковић

167

81.0

55

Биљана Мартић

189

81.0

56

Милутин Врндић

2

80.0

57

Срећко Милошевић

23

80.0

58

Иван Вељовић

70

80.0

59

Радован Поповић

104

80.0

60

Иван Плавшић

137

80.0

61

Голуб Гркајац

146

80.0

62

Јездимир Пантовић

168

80.0

63

Милорад Марковић

211

80.0

64

Милодарка Ивановић

249

80.0

65

Гордана Јањић

248

80.0

66

Јерослав Саковић

19

79.5

67

Златко Баловић

52

79.5

68

Владица Милосављевић

102

79.5

69

Миладија Никић

114

79.5

70

Драган Вељковић

122

79.5

71

Надежда Ћорпапић

182

79.5

72

Милован Шарац

213

79.5

73

Аранђел Џодић

234

79.5

74

Раде Мојовић

259

79.5

75

Жељко Терзић

8

79.0

76

Миланка Биорац

15

79.0

77

Боривоје Луковић

172

79.0

78

Милан Петровић

175

79.0

79

Дејан Боровић

208

79.0

80

Милован Радивојевић

28

78.5

81

Драган Петровић

68

78.5

82

Драган Булатовић

113

78.5

83

Слободан Михајловић

170

78.5

84

Слободан Босић

178

78.5

85

Радмила Димић

187

78.5

86

Зоран Милићевић

220

78.5

87

Добривоје Рашковић

254

78.5

88

Радиша Богојевић

17

78.0

89

Оливер Ковачевић

54

78.0

90

Слободан Прибојац

98

78.0

91

Верољуб Радуловић

200

78.0

92

Иван Милићевић

216

78.0

93

Ненад Кућеровић

261

78.0

94

Милош Јеленковић

45

77.5

95

Татјана Чомагић

153

77.5

96

Јеленко Шћеловић

197

77.5

97

Новак Деспотовић

214

77.5

98

Вишња Јозовић

240

77.5

99

Негомирка Бошњовић

53

77.0

100

Станимирка Поповић

66

77.0

101

Никола Чорбић

157

77.0

102

Божидар Радојковић

205

77.0

103

Биљана Петровић

250

77.0

104

Милинко Вујанац

111

76.5

105

Милан Петровић

7

76.0

106

Богољуб Дробњак

10

76.0

107

Јордан Вељовић

18

76.0

108

Зорка Филиповић

24

76.0

109

Мирослава Вујовић

56

76.0

110

Драган Ћировић

57

76.0

111

Биљана Марковић

59

76.0

112

Богомир Ђорђевић

67

76.0

113

Тијана Матовић

73

76.0

114

Рајко Јевтић

88

76.0

115

Драган Петковић

100

76.0

116

Данијела Поповић

107

76.0

117

Снежана Стојановић

108

76.0

118

Радослав Милићевић

110

76.0

119

Луко Ковачевић

123

76.0

120

Милинко Стефановић

133

76.0

121

Срећко Врндић

139

76.0

122

Миломир Ђурђић

147

76.0

123

Иван Пејовић

159

76.0

124

Радиша Поповић

161

76.0

125

Радољуб Диздаревић

173

76.0

126

Дејан Петровић

180

76.0

127

Рајка Трифуновић

181

76.0

128

Недељко Дедић

188

76.0

129

Милутин Ђековић

194

76.0

130

Ратомирка Радуловић

201

76.0

131

Драгутин Пановић

202

76.0

132

Јордан Поповић

218

76.0

133

Милинко Вучковић

219

76.0

134

Мира Илић

222

76.0

135

Добрила Вулићевић

225

76.0

136

Милена Чорбић

226

76.0

137

Радмила Покимица

227

76.0

138

Миливоје Марковић

239

76.0

139

Миодраг Младеновић

244

76.0

140

Миодраг Нинчић

245

76.0

141

Олга Ковачевић

253

76.0

142

Милка Дудић

22

76.0

143

Александар Сочанац

195

76.0

144

Љубинко Илић

65

75.0

145

Зорица Петров

141

75.0

146

Рада Богојевић

3

74.5

147

Снешко Комљеновић

228

74.5

148

Михаило Јемуовић

176

73.0

149

Милена Бошковић

30

71.0

150

Љубинко Раковић

33

71.0

151

Милан Вуковић

61

71.0

152

Веско Вељовић

75

71.0

153

Ивица Јозовић

112

71.0

154

Драгољуб Николић

163

71.0

155

Милан Маринковић

166

71.0

156

Будимир Курандић

196

71.0

157

Душан Јозовић

81

70.0

158

Вукашин Лазић

152

70.0

159

Бранка Павловић

185

70.0

160

Љубинко Бојовић

192

70.0

161

Миломир Симовић

40

69.5

162

Саша Радуловић

41

69.5

163

Бранко Бишевац

131

69.5

164

Гордана Боричић

150

69.5

165

Драган Јањовић

25

68.5

166

Миливоје Бановић

83

68.5

167

Горан Тодоровић

186

68.5

168

Милица Перовић

9

68.0

169

Драган Павловић

140

68.0

170

Славољуб Дрманац

71

67.5

171

Љубинко Нешовић

99

67.5

172

Гордана Трифуновић

149

67.5

173

Милорад Јемуовић

169

67.5

174

Миле Алексић

236

67.5

175

Стојадин Кнежевић

79

67.0

176

Ружица Милетић

82

67.0

177

Драган Дудић

11

66.0

178

Радојко Томовић

39

66.0

179

Слободан Јањовић

55

66.0

180

Зоран Драгојловић

69

66.0

181

Миомира Роглић

96

66.0

182

Радош Маринковић

116

66.0

183

Миломир Маринковић

117

66.0

184

Драгош Маринковић

118

66.0

185

Миланко Михајловић

138

66.0

186

Славица Јемуовић

262

66.0

187

Радмила Радошевић

1

65.0

188

Мирослав Љубичић

103

65.0

189

Љиљана Васиљевић

120

64.5

190

Божидар Рајовић

27

63.0

191

Мирослав Милић

74

63.0

192

Гордана Чорбић

183

62.5

193

Данило Радоичић

130

62.0

194

Слободан Лазић

29

61.0

195

Далибор Радуловић

51

61.0

196

Синиша Живковић

191

61.0

197

Родољуб Павловић

207

61.0

198

Предраг Даничић

12

60.0

199

Горан Андријанић

155

59.5

200

Јовица Барлов

31

59.0

201

Вера Симовић

37

59.0

202

Љубица Јемуовић

190

58.5

203

Богосав Кошанин

154

58.0

204

Малиша Огњановић

16

57.5

205

Здравко Пантовић

76

57.5

206

Милан Миловић

145

57.5

207

Слободан Пековић

162

57.5

208

Спасоје Андрић

177

57.0

209

Снежана Зечевић

46

56.0

210

Милорад Рајовић

47

56.0

211

Звездан Матовић

72

56.0

212

Миленко Ерац

95

56.0

213

Момчило Миловић

109

56.0

214

Добривоје Мартаћ

129

56.0

215

Горгина Сретеновић

206

56.0

216

Малиша Ратковић

260

56.0

217

Небојша Николић

127

55.0

218

Зоран Алексић

232

55.0

219

Радослав Арсовић

97

52.5

220

Драган Мартаћ

80

52.0

221

Радојица Кутлачић

246

50.0

222

Александар Томовић

84

49.5

223

Срећко Бараћ

233

48.0

224

Милисав Премовић

32

47.5

225

Нена Веселиновић

184

47.5

226

Мирјана Томић

230

47.5

227

Славиша Кошанин

21

47.0

228

Мирјана Милутиновић

86

46.0

229

Драган Ћурчић

217

46.0

230

Славољуб Миленковић

256

46.0

231

Миодраг Канић

257

46.0

232

Миља Коматовић

20

44.0

233

Живорад Гогић

94

42.5

234

Предраг Шарац

62

42.0

235

Родољуб Крчак

164

41.0

236

Душан Гољовић

128

40.0

237

Милош Вуковић

238

40.0

238

Лазар Пауновић

48

39.0

239

Љубомир Милојевић

85

38.5

240

Гоца Ђурђић

77

36.0

241

Драгица Кутлачић

203

36.0

242

Милован Радојевић

210

29.5

243

Милорад Ковачевић

158

27.5

244

Рада Кречковић

26

21.0

 

Подносиоци чије су пријаве одбачене или одбијене:

1

Миланка Поповић

5

НЕПОТПУНА ПРИЈАВА - недостаје профактура, делимично попуњен пријавни формулар, није приложена сагласност 2 сувласника

2

Петар Вуковић

105

-          НЕПОТПУНА ПРИЈАВА - недостају фотокопије личних карата односно, очитане личне карте за физичка лица која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава

3

Градимирка Караџић

106

НЕПОТПУНА ПРИЈАВ –

-          недостају фотокопије личних карата односно, очитане личне карте за физичка лица која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава

-          недостаје сагласност 2 сувласника

4

Стеван Ђурђић

115

НЕПОТПУНА ПРИЈАВА –

недостаје сагласност власника стана за који се подноси пријава

5

Божидар Петровић

119

НЕПОТПУНА ПРИЈАВА

– недостајe доказ о власништву

-          недостају фотокопије личних карата односно, очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси стана за који се подноси пријава

6

Драган Шумарац

174

Одустао

7

Зора Кошанин

179

НЕПОТПУНА ПРИЈАВА

– недостају фотокопије личних карата односно, очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси стана за који се подноси пријава

-          недостаје профактура

8

Миленко Нинчић

193

Одустао

9

Стојан Ћурчић

204

НЕПОТПУНА ПРИЈАВА

– недостаје пријавни формулар

-          недостаје профактура

10

Милица Пењишевић

221

НЕПОТПУНА ПРИЈАВА

– недостају фотокопије личних карата односно, очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси стана за који се подноси пријава

11

Даринка Стефановић

224

НЕПОТПУНА ПРИЈАВА –

недостаје сагласност власника стана за који се подноси пријава

12

Драган Босић

241

НЕПОТПУНА ПРИЈАВА

– недостају фотокопије личних карата односно, очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси објекта за који се подноси пријава

13

Миланко Јемуовић

255

НЕПОТПУНА ПРИЈАВА

-          делимично попуњен пријавни образац

-          недостаје профактура

14

Срђан Пешовић

252

НЕПОТПУНА ПРИЈАВА

-          делимично попуњен пријавни образац (недостаје површина објекта)

-          није у пореској евиденцији

 

Средста за субвенционисање мера енергетске санације,  до износа од 23.000.000 динара, обезђују Општина Рашка (50%) и Министарства рударства и енергетике – Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности (50%) а недостајући износ средстава обезбедиће Општина Рашка.

На основу ове листе Комисија ће вршити теренске обиласке ради увида у стање стамбених објеката са листе за све подносиоце који испуњавају услове Јавног конкурса. Уколико Комисија приликом теренског обиласка, утврди, да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави, биће елиминисан  из ревидиране прелиминарне ранг листе.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три (3) дана од дана објављивања прелиминарне листе, закључно са 26.08.2022.г. до 1500 у просторијама Општинске управе Рашка.

На прелиминарну листу крајњих корисника учесници конкурса имају право приговора комисији у року од 8 дана од дана њеног објављивања, закључно са 31.08.2022.г.

Приговор се може поднети непосредно на писарницу Општинске управе Рашка или поштом на адресу: Општина Рашка – Предрага вилимоновића бр. 1, 36350 Рашка- Комисији за реализацију мера енергетске санације

 

     У Рашки

23. август 2022.

Комисији за реализацију мера енергетске санације

 

 

 

У протекле две недеље на територији општине Рашка регистрована су 252 случаја заразе вирусом корона. Од почетка августа ковида 19 потврђен је код 396 особа.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су од 8. до 21. августа 990 прегледа – 634 прва и 356 контролних. Тестирано је 565 пацијената. До сада је у Дому здравља урађено 24.866 пи-си-ар и антигенских тестова.
Прву дозу вакцине против коронавируса примило је 47,29% становника општине Рашка старијих од 18 година. Ревакцинисано је 43,63% пунолетних грађана, док је тређом дозом заштићено њих 22,83%. У Рашки је вакцинисано 11.125 житеља северног дела Косова.