email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 69, 70. и 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 116/08):

oбјављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: отворени поступак

Предмет јавне набавке: набавка  (редни број ЈН 13)

Опис предмета јавне набавке:
-санација монтажног објекта у Трнави
Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова...):

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 44. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 45. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок, накнада трошкова...):

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију сваког радног дана, од 8,00 до 14,00 часова, почев од дана објављивања јавног позива на огласној табли Општинске управе Рашка и сајту општине Рашка. Конкурсна документација може бити достављена и поштом, телефаксом или електронском поштом.  

Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):

Рок за подношење понуда је 7 дана од дана када је јавни позив упућен. . Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније  до 10.12.2012.у 12,00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 12,00 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Општинска управа Рашка, Ибарска 2, 36350 Рашка, са назнаком „Не отварати-Понуда за учествовање у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности  за набавку санација монтажног објекта у Трнави., редни број ЈН 13. На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача.

Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...):

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати у 12.00 часова 10.12.2012. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца: сала за састанке Општинске управе Рашка. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 2 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.

Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана на бр. телефона 036-736-244 у времену од 8,00 до 14,00.
Контакт особа је Зорица Здравковић.

Остале информације:

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09)

ОПШТИНА РАШКА
Излаже на
Ј А В Н И    У В И Д

План генералне регулације
за насељено место Рашка

Време излагања плана током Јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали.

Јавни увид почиње после објављивања у дневном листу „Политика“ и траје 30 дана након објављивања.

Јавна презентација, у присуству обрађивача плана, одржаће се 30.11.2012.године у 12,00 часова у свечаној сали Општине Рашка.

Писмене примедбе на изложени план достављају се Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине – Комисији за планове

Примедбе ће се примати најкасније до завршетка јавног увида.

По истеку рока за јавни увид Комисија за планове одржаће јавну седницу о садржини изложеног Плана и примедбама на План дана 26.12.2012.године у 11,00 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали.

уторак, 27 новембар 2012 13:22

Дан општине Рашка

Свечаном седницом данас је обележен 27. Новембар, Дан општине Рашка. Пригодним културно -уметничким програмом  уручене су награде и признања за 2012. Годину. Новембарска награда ове године додељена  је Програму европског  партнерства са општинама ЕУПРОГРЕС. Захвалнице су уручене Божи Главоњићу, пароху СПЦ у Рудници, Секули Пековићу члану Удружења ратних војних инвалида из Биљановца, Апотекарској установи Краљево апотека у Рашки, Љиљани Нешовић медицинској сестри Клиничког центра Србије. Новчане награде су додељене хранитељској породици Голубице и Милана Петровића из Рашке и пензионисаној учитељици из Јошаничке Бање Богињи Суханов.

Ha основу члана 25. Статута JKП „РАШКА" Управни одбор је на седници одржаној дана 18.10.2012.г. донео следећи:
Предлог повећања цена воде,канализације и изношења смећа

Цене воде Рашка    (у динарима по метру    кубном)
                   Стара цена    Нова цена    Проц. повећања
Домапинства    28,00           35,00           25,00%
Установе         46,70            68,10          45,82%
привреда         59,20            68,10          15,00%

Цена канализације:    [у динарима по метру    кубном)
                  Стара цена    Нова цена    Проц. повећања
Домаћинства    8,30           10,50             26,50%
Установе        14,10           20,45             45,03%
привреда        18,70           20,45              9,36%

Цена изношења смећа Рашка и приградска насеља             I    {у динарима по метру квадратном)
                    Стара цена    Нова цена    Проц. повећања
Домаћинства       3,30            3,80             15%
Установе            9,80           11,30             15%
Привреда           8,40             9,70             15%
Уг.и тр. објекти  41,70          47,95            15%

Цена воде и канализације Копаоник    (у динарима по метру кубном)
                  Стара цена    Нова цена    Проц. повећања
вода               105,00         105,00             0%
канализација     35,50           35,50             0%

Цена изношења смећа Копаоник    (у динарима по метру квадратном)
                       Стара цена    Нова цена    Проц. повећања
Уг и трг. Објект.    59,80          68,80             15%
Апартмани-собе    30,20           34,70             15%
Посллфостор        21,00           24,20             15%
Викенд куће(соп)    9,80           11,30             15%
Викенд куће(за из.) 21,00         24,20              15%

I
НАПОМЕНА. Цену воде за домаћинстава до пуне цене коштања ће путем субвенција финансирати буџет Општине.
Овај Предлог доставити Општинском већу и Скупштини Општине Рашка на разматрање и давање сагласности. НАПОМЕНА: Цене су без ПДВ-а

Председник управног одбора ЈКП РАШКА
Образложење

Ha основу члана 28.3акона о ком. Делатностима, одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности, а на исту сагласност даје надлежни орган јединице локалне самоуправе. При изради одлуке стручне службе ЈКП Рашка руководиле су се начелима и елементима за одређивање цена кумуналних услуга сходно члановима 25 и 26 Закона о комуналним делатностима. У складу са овим законским одредбама Управни одбор ЈКП је предложио повећање цене воде,канализације и изношење смећа. Будући да је став оснивача да цене за комуналне услуге за категорије наведене у овом образложењу буду близу економске, односно цене коштања, а да се цена за грађанство односно домаћинства до пуне цене коштања субвенционише из буџета општине, предложене су следеће цсне:

РАШКА: Цене воде

35,00 дин/мЗ -повећање 25% Домаћинства грађани 68,10 дин/мЗ-повећање 45,82% Правна лица-установе 68,10 дин/мЗ-повећање 15,00% Правна лица-привреда
Цене за услугу Канализација су управо 30% цене воде и оне су овим предлогом увећане за 26,50% за домаћинства и у просеку 27,20% за правна лица

Овим повећањем просечна цена воде са садашњих 31,78 дин била би повећана на око 43,79 дин/мЗ.

Сам технолошки процес за производњу питке воде код нас је такав да изискује огромне трошкове и ЈКП Рашка због тога са садашњом ценом воде не успева да покрије значајан део трошкова већ остварује финансијске губитке који отежавају пословање предузећа у угрожавају ликводност.

У периоду од децембра месеца прошле године када је било задње повећање цене комуналних услуга па до данас дошло је до значајних повећања цена инпута који битно одређују цену воде и осталих услуга.Најзначајније је повећање цена добављача око анализе и узорковања воде за око 10% ,цене хемијских сировина за око 20% , цена нафтних деривата што увећава трошкове превоза и сл.

Калкулацијом цене воде обухваћени су основни трошкови ,али се види да наши губици узимајући у обзир нову просечну цену износити око цца 30.000.000,00 дин што ће морати да се субвенционише из буџете Општине, под претпоставком да наплата потраживања буде солидна.

Новом ценом воде повећали би приходе за око 13,5 милиона (само по основу воде) што би поправило ликвидност и омогућило реализацију већег броја планираних активности у 2013.Г.

Наглашавамо да највеће учешће у цени воде имају фиксни трошкови (зараде, делимично електрична енергија,анализа воде)у износу од око70%.на које немамо утицај без обзира на произведену количину воде.

Треба напоменути да је привредна ситуација у нашој општини таква да велики број предузећа који су некад били наши значајни купци не ради тако да много веће учешће у потрошњи воде имају грађани што за нас значи да продајемо већу количину воде по нижој цени.

Предложено повећање цена воде и осталих комуналних услуга на Копаонику је знатно испод цене коштања, посебно цена воде, али ту су битне и друге околности имајући у виду значај туризма и осталих активности, које су битне за нашу општину.

Комунално предузеће је значајно поправило наплату својих потраживања, но и то је посао који подразумева све већи и већи трошак који оптерећује ликвидност.

Како неекономска цена воде значи и ненаменско трошење ,то новом ценом « желимо да дестимулишемо ненаменску потрошњу која је изражена у летњим месецима.

Предложено је да повећање цена за изношење смећа буде 15% и то би повећање покрило перманентно увећање цена горива, ауто гума и резервних делова. Предложене цене су без ПДВ-а.

У наставку дајемо упоредни преглед трошкова за просечно домаћинство са старим
и новим ценама комуналних услуга: 
 
                      кол.    јед.мер.    ст.цена    износ    н.цена    износ    разлика
вода                20         м3           28,00    560,00    35,00    700,00    140,00
смеће              70        3,30         231,00    3,80     266,00    35,00
канализација    20        8,30          166,00    10,50    210,00    44,00
укупно        957,00      1.176,00    219,00

Конкурс општине Рашка за студентске стипендије 01.11.2012.-15.11.2012.

Услови конкурса:

Прва година:

-Оверена копија дипломе ``Вук Караџић`` или копија сведочанстава за све цетири године средње школе

-Потврда да је редован студент

-Доказ о пребивалишту

Старије године:

-Потврда да је редован студент

-Повтрда о просечној оцени на студијама (8,5 минимум)

-Оверена копија индекса(све попуњене стране)

-Доказ о пребивалишту

-Студенти Војне и Полицијске академије немају право на стипендију из буџета општине Рашка 

-Студенти који обновили годину немају право на стипендију

-Редовни самофинансирајући студенти који испуњавају све остале услове конкурса имају право на стипендију

Ha основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник PC", бр.72/09,81/09 и 24/11)

ОПШТИНА РАШКА
Излаже на
ЈАВНИ   УВИД

Нацрт Плана детаљне регулације Суво Рудиште на
Копаонику

Време излагања плана током Јавног увида је сваког радног дана од 8 - 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали.
Јавни увид почиње после објављивања у дневном листу „Политика" и траје 30 дана након објављивања.
Јавна презентација, у присуству обрађивача плана, одржаће се 01.11.2012. године у 12,00 часова у свечаној сали Општине Рашка.
Писмене примедбе на изложени план достављају се Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине -Комисији за планове.
Примедбе ће се примати најкасније до завршетка јавног увида.
По истеку рока за јавни увид Комисија за планове одржаће јавну седницу о садржини изложеног Плана и примедбама на План дана 26.11.2012. године у 11,00 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали.

ОПШТИНА РАШКА

субота, 20 октобар 2012 23:24

Јавни позив

Комисија за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне срдине Скупштине општине Рашка упућује јавни позив грађанима општине да своје предлоге на разматрање комисији како би се унапредиле следеће области које су у надлежности наведене комисије:

- Урбанизам, стамбено комуналне делатности
- Уређење и коришћење грађевинског земљишта
- Коришћење пословног простора
- Заштита животне средине.

Предлози се достављају преко услужног центра Скупштине општине Рашка у писаном облику са назнаком за комисију за урбанизам стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине. Комисија ће наведене предлоге размотрити и усвојене дати надлежним институцијама на реализацију.

Председник комисије
Ана Тиосављевић

четвртак, 04 октобар 2012 12:19

Издавање простора на Копаонику

На основу Одлуке о издавању паркинг простора на Копаонику број 590 и Одлуке  Управног одбора о висини закупнине, условима и начину издавања у закуп пословног простора који се налази у Новој техничкој бази на Копаонику број 588 , обе од 17.09.2012. године, Јавно Предузеће за стамбене услуге„СТАН“ Рашка расписује 
                                                                  О Г Л А С
  о прикупљању писаних понуда за издавање
I
 ПАРКИНГ ПРОСТОРА НА КОПАОНИКУ

    У закуп се издаје ограђена  јавна површина за потребе паркирања возила (У даљем тексту:Паркиралиште) , које се налази на парцелама кат.бр. 5/2 и 9/3 КО Копаоник, преко пута Техничке базе на Копаонику.
Укупна површине паркиралишта износи 2.180 m2 , почетна цена 600  Еура у динарској противвредности месечно, дужина закупа  (6) шест месеци.

II
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА ТЕХ. БАЗИ НА КОПАОНИКУ

У закуп се издају пословне просторије које се налазе у Новој техничкој бази на Копаонику, и то:
А)  НА ПРВОМ СПРАТУ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ, 
1.    Радионица фриго механике, површине 45,05 m2
2.    Канцеларија, површине 14,42 m2
3.    Канцеларија, површине 14,42 m2
4.    Канцеларија, површине 19,89 m2
Укупне површине 93,78 m2 са заједничким ходником и мокрим чвором, по почетној цени од 3 Еур/ m2  у динарској противвредности месечно.
Б) ПРОСТОРИЈЕ МАГАЦИНА У ПРИЗЕМЉУ НОВЕ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ:
1.    Магацин опреме, површине   59,84 m2
2.    Магацин опреме, површине   59,84 m2
3.    Магацин ХТЗ,  површине       59,84 m2
4.    Магацин технике, површине 59,84 m2
5.    Магацин технике, површине 59,84 m2
6.    Магацин технике, површине 59,84 m2
7.    Магацин технике, површине 59,84 m2
8.    Магацин технике, површине 59,84 m2
9.    Магацин технике, површине 59,84 m2
10.    Магацин технике, површине 59,84 m2
     Укупне површине 598,4 m2, почетна цена  2,00Еур/m2 у динарској противвредности месечно;
В) ПРОСТОРИЈЕ МАГАЦИНА НОВЕ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ НА СПРАТУ
1.    Магацин опреме и материјала, површине 59,84 m2
2.    Магацин опреме и материјала, површине 55,34 m2
3.    Магацин ХТЗ  ,      површине                      55,34 m2
4.    Магацин ХТЗ ,       површине                      59,84 m2
5.    Магацин ХТЗ  ,      површине                      55,52 m2
6.    Магацин ситног инвентара, површине      55,28 m2
7.    Магацин ситног инвентара, површине      59,84 m2
8.    Магацин ситног инвентара, површине      55.28 m2                    
9.    Магацин ситног инвентара, површине      55.28 m2
10.    Магацин ситног инвентара, површине      59,84 m2
11.    Магацин ситног инвентара, површине      59,84 m2
12.    Магацин ситног инвентара, површине      56,36 m2
13.    Магацин ситног инвентара, површине      56,36 m2
Укупне површине 734,96 m2, почетна цена 2,00 Еур/ m2у динарској противвредности месечно
    Почетне цене су без ПДВ-а.
      Све пословне просторије издаваће се на одређено време најдуже до 5 година. и  могу се делити на више мањих целина по договору са заинтересованим понуђачима.

-    Паркиралиште и пословни простор издају се у ''виђеном стању'', без права закупца на накнадне рекламације, а трошкове довођења у употребно стање сноси будући закупац без права надокнаде.
-    Право подношења понуде имају физичка лица, правна лица и предузетници.
-    Понуде се достављају на адресу: Јавно Предузеће за стамбене услуге „СТАН“ Рашка, Немањина 1, 36350 Рашка, у затвореним ковертама са видљивом назнаком „за јавни оглас“.
-    Уз понуду доставити:
а) физичка лица – име и презиме, ЈМБГ, адресу, фотокопију личне карте и контакт телефон.
б) предузетници – ЈМБГ и адресу, као и извод из регистра АПР-а,
в) правна лица - пословно име и седиште, извод из регистра АПР-а , податке о лицу овлашћеном за заступање.

Понуда за паркиралиште мора да садржи: Износ понуђене закупнине месечно, изјаву да се простор прихвата у виђеном стању.

Понуда за пословни простор  мора да садржи и назнаку посл. простора  за који се понуда подноси, делатност која ће се обављати , износ понуђене закупнине по m2, време трајања закупа, као и изјаву да ће се просторије  прихватити у виђеном стању.
-    Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања јавног огласа.

Прикупљене понуде ће прегледати комисија формирана од стране Управног одбора Предузећа најкасније првог радног дана након истека рока за достављање понуда и одабрати најповољније, након чега ће сви понуђачи бити обавештени писаним путем.
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена закупа по m2.
Уколико на оглас пристигне једна понуда , иста ће се узети у разматрање.
Некомплетне и неблаговремене понуде, као и понуде оних понуђача који дугују ЈП „СТАН“ по основу закупнине, или су по другом основу прекршили одредбе уговора о закупу се неће разматрати.

За све информације јавите се на  телефон: 036/736-229, 036/736-100.

У Рашки, 28.09.2012. године.
Д И Р Е К Т О Р
Миломир Петровић, дипл.инж.

четвртак, 20 септембар 2012 08:50

Јавни оглас о продаји монтажног објекта

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАШКА
ОПШТИНСКА УПРАВА
V БРОЈ: 01 361-1073-2/12
Дана, 18.09.2012.године
РАШКА

            На основу Одлуке Општинског већа о продаји монтажног објекта број: 06-II-53/2012 од 17. априла 2012. године и на основу Извештаја комисије за процену објекта, Општинска управа општине Рашка, по други пут
објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРОДАЈУ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА
I
Продаје се, јавном лицитацијом, монтажни објекат, који је у власништву општине Рашка, површине 61,9 м2, који се налази на катастарској парцели 407 КО Рашка, по почетној цени од 30 еура по м2 (укупно 1.857 еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате).
II
Јавна лицитација ће се одржати 24. септембра 2012. године (понедељак) у Сали Општинске управе у Рашки са почетком у 12,00 часова.
III
Заинтересовани за учешће у лицитацији су обавезни да до 21. септембра 2012. године (петак) у 14,00 часова уплате депозит од 10% од почетне цене на жиро рачун Општинске управе Рашка. Доказ о уплати, учесници ће доставити Комисији задуженој за спровођење јавне лицитације. Депозит ће, након лицитације, бити враћен свим учесницима лицитације који не понуде највећу цену.
IV
Обавеза купца је уклањање целокупног објекта са темељом са поменуте парцеле у року од 10 дана од дана закључења уговора.
V
Заинтересовани могу објекат погледати за време трајања огласа, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.
VI
Оглас објавити на огласној табли Општинске управе Рашка и у огласима ЈП радио станица „Радио Рашка“.

В.Д.НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Спасоје Андрић, дипл. правник

ОПШТИНСКА УПРАВА – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општине Рашка, на основу чл. 10. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), обавештава јавност да је Теленор д.о.о., Омладинских бригада 90, 11070 Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА –  базне станице мобилне телефоније „РУДНИЦА“ у Рудници на кат. парцели бр. 223/2, К.О. Тусниће-Плавково, општина Рашка.

    Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити радним даном од 10 – 14 часова у просторијама надлежног органа – Општинска управа – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, канцеларија бр.21, у периоду од 18. 09. до 28. 09. 2012. године.

    Молимо Вас да у року од 10 дана од дана оглашавања, доставите мишљење о захтеву за одлучивање о процени утицаја предметног пројекта на животну средину овом надлежном органу.


    ОПШТИНСКА УПРАВА – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине општине Рашка

Влада Србије је донела Уредбу о условима и начину коришћења субвенција за ратарску производњу и производњу кромпира у 2012. години. Захтев за коришћење ових средстава треба поднети Министарству финансија и привреде – Управи за трезор, најкасније до 1. децембра ове године.

Право на 6.420 динара по хектару пријављене површине у априлу, имају физичка лица – носиоци породичних пољопривредних газдинстава уписаних у Регистар, са активним статусом.

Уредбу и потребне обрасце захтева, можете преузети ОВДЕ!

Влада Србије донела је Уредбу о условима и начину коришћења средстава за регресирање дизел горива за јесење радове у пољопривреди, према којој физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства има право на 40 литара дизела по хектару пријављеног обрадивог земљишта. 

Малопродајна цена дизел горива Д-2 односно евродизела, регресира се у висини од 23 динара по литру, у висини рефакције, као и у висини попуста који одобрава дистрибутер дизел горива.

Средства за регресирање не односе се на пашњаке, рибњаке, баре и друго неплодно земљиште.

Захтев за остваривање права за регресирање дизела подноси се Управи за трезор, најкасније до 22. новембра на прописаном обрасцу.

Уредбу о регресирању дизел горива за јесење радове у пољопривреди и образац захтева, можете преузети ОВДЕ!

Кандидати чије се име и презиме налази на листи, по насељима,  изабрани су за обуку за пописиваче.Обука за кандидате за пописиваче из следећих насеља одржаће се дана 17.09 2012. године, са почетком У 09,00  часова,  у  Сали Комитета, ул.Студеничка бр.2.

Листу кандидата по насељима можете погледати ОВДЕ!

Кандидати чије се име и презиме налази на коначној листи, по насељима,  изабрани су за претест за обуку за пописиваче.

Претест за кандидате из следећих насеља одржаће се   дана 14.09.2012. године, са почетком  у 11,00 часова,  у Скупштинској сали ( Сала Комитета) у Рашки.

Коначну листу можете погледати ОВДЕ!

Кандидати чије се име и презиме налази изнад црте на прелиминарној листи кандидата за претест за обуку за пописиваче, по насељима, дужни су да пописној комисији, од 20. до 24. августа, предају следећа документа:
►    копију личне карте или пасоша;
►    оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми;
►    копију радне књижице (за запослене);
►    копију овереног индекса, односно потврду о уписаном семестру у 2012. години (за студенте);
►    уверење да против кандидата није покренута истрага односно уверење да против кандидата није подигнута оптужница (ова уверења могу да приложе накнадно, тј. до почетка обуке);
►    уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или копију овереног картона са евиденције ове службе (за незапослене кандидате), не старију од месец дана. Незапослени кандидати који нису пријављени у Националној служби за запошљавање нпр. индивидуални пољопривредници, не доносе овај документ;
►    потврду о последњој уплати пензије (за пензионере).
Сваки кандидат мора да има отворен ненаменски текући рачун на своје име јер му се једино тако може платити за рад у попису. Уколико кандидат није у могућности да на време отвори текући рачун, може то учинити и накнадно, с тим што је обавезан да податке донесе пописној комисији што пре, а најкасније до почетка обуке. Уколико ове податке има, кандидат ће саопштити број ненанменског текућег рачуна и назив банке у којој је отворен  лицу коме предаје документацију.
Сматраће се да је кандидат одустао од рада у овом попису уколико у предвиђеном термину не поднесе на увид тражена документа.
У случају када кандидат није у могућности да лично преда документа пописној комисији, може то уместо њега учинити и друго лице (члан породице или неко други). Важно је да документација буде потпуна (копија је обавезна).
По предаји документације, кандидат се потписује на посебном обрасцу, чиме се потврђује да је документација предата.
Предаја документације врши се у периоду од 20. до 24. августа,  

од 07   до 15 часова,
                                                                                            
у ПРОСТОРИЈАМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАШКА (ШАХ-КЛУБ)                                                                      
                                          
У исто време када предају документацију, кандидатима ће бити уручено Упутство за пописивање које треба да проуче ради припреме за обуку тј. за претест.

Рок за жалбу на избор кандидата за пописиваче и разматрање жалби од стране пописне комисије је предвиђено од 20. до 24. августа.

Објављивање коначних листа кандидата за претест за обуку за пописиваче, по насељима, као и време и место одржавања претеста је 27. августа.

ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ПРЕТЕСТ ЗА ОБУКУ ЗА  ПОПИСИВАЧЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ!