email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • slider6.jpg
 • slider7.jpg
 • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Још 44 особе са територије општине Рашка позитивне су на вирус корона, показују подаци Дома здравља за 3. фебруар. Обрађено је 116 тестова. У 4. таласу епидемије коронавирусом је заражено 3.685 лица, док је у прва 3 дана фебруара позитиван тест добило 129 особа.
Лекари ковид амбиланте обавили су јуче 157 прегледа - 87 првих и 70 контролних. Тестирано је 70 пацијената. До сада је у Дому здравља спроведено 20.061 тестирање на вирус корона. Од ковида 19 у Општој болници у Новом Пазару лечи се 17 особа из Рашке.

Према последњем пресеку, још 38 особа са територије општине Рашка заражено је вирусом корона. Обрађена су 92 узорка. Укупан број регистрованих случајева инфекције коронавирусом у 4. таласу епидемије је 3.641.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су јуче 162 прегледа – 92 прва и 70 контролних. Тестирано је 89 пацијената. Закључно са 2. фебруаром у Дому здравља је урађен 19.991 пи-си-ар и антигенски тест. У новопазарској Општој болници од ковида 19 лечи се 18 пацијената из Рашке.

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању и начину рада Комисије за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању Број: 06-V-32/2021-21 од 08. децембра 2021. године, Комисија за спровођење конкурса за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању, именована Решењем председника општине Рашка III број: 365/2021 oд 20. децембра 2021.године (у даљем тексту: Комисија), дана 03. фебруара 2022. године, расписује поновљени

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА И ОТКУПА/КУПОВИНЕ ДВА СТАМБЕНА ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНА СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ

 

I

Расписује се Јавни позив за спровођење избора и откупа/куповине два стамбена објеката намењена социјалном становању  (У даљем тексту: Јавни позив).

 

II

Број стамбених објеката намењених социјалном становању који се откупљују/купују је два и налазе се на територији општине Рашка.

 

Средства за откуп/куповину стамбених објеката намењених социјалном становању  обезбеђена су из донаторских средстава Програма EU SHAI и буџета општине Рашка у укупном износу од 2.770.936,00 динара и словима двамилионаседамстотинаседамдесетхиљададеветстотинатридесетшестдинара, а којим  новчаним износом су обухваћени и трошкови извођења неопходних радова на поправкама стамбених објеката и унапређењу услова становања.  

 

Оквирна нето површина стамбених објеката који се откупљују/купују исказана је у следећој табели:

Стамбени објекти :

структура објекта

површина* (м²)

Објекат бр.1

двособан

30 до 48

Објекат бр.2.

четворособан

60 до 86

 

Напомена: Оквирна нето површина стамбених обеката који се откупљују/купују за социјално становање, иако исказана на начин као у табели, зависиће најпре од понуда које буду достављене од стране продаваца, те ће се с тим у вези, а уз претходну испуњеност свих других прописаних услова, бити превасходно разматрати стамбени објекти који најприближније одговарају структури станова из табеле, односно чије су површине најприближније површинама израженим у табели, с тим да укупна вредност за оба објекта износи 2.770.93,00 динара.

Појединачне вредности стамбених објеката 1 и 2 нису дефинисане овим позивом, јер ће се на основу приспелих понуда за продају стамбених објеката, појединачна максимална вредност накнадно дефинисати од стране ангажованог овлашћеног проценитеља, односно лиценцираног лица које ће сачинити извештај у којем ће, између осталог, стајати тренутни услови за становање у предметним стамбеним објектима у складу са законским прописима и нормативима, степен завршености стамбеног објекта, односно чињеница да ли је стамбени објекат погодан за становање и одмах усељив или је потребно извршити мање/веће радове како би био погодан за становање, што ће директно утицати и на процену вредности предметних стамбених објекта.

 

Општина Рашка врши плаћање свих роба, услуга и радова намењених решавању стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, као и трошкове тржишне процене вредности непокретности, таксе за укњижење и друге трошкове везане за стицање права својине.

У складу са чл. 31. став 1. тачка 13. Закона о порезу на имовину, општина Рашка изузета је од плаћања пореза на пренос апсолутних права. 

 

III

Предметни стамбени објекти који се откупљују/купују морају да испуњавају основне услове за живот и становање, односно морају бити безбедни и условни за становање, да поседују минимум одговарајућу инфраструктуру тј. да буду прикључени на канализациону мрежу или да имају септичку јаму, као и да буду прикључени на водоводну и електроенергетску мрежу (објекати опремљени струјом и водом).

 

Испуњеност основних услова за живот и становање за предметних стамбених објеката процењују стручна лица - лиценцирани инжењери одговарајуће струке, а процену тржишне вредности непокретности утврђује стручно лице - лиценцирани проценитељ имовине.

 

Активности процене биће реализоване у фази вредновања пристиглих пријава, а потенцијални продавац, у фази конкурисања, даје сагласност да стручна лица могу да приступе објекту и свим његовим деловима у току вршења стручне процене.

 

IV

Потребно је да стамбени објекти намењени социјалном становању (У даљем тексту: непокретности), који су предмет куповине/откупа:

1) Испуњавају основне услове за живот и становање;

2) Да се налазе на територији општине Рашка;

3)Да буду уписани у катастар непокретности на име продавца, са правом својине продавца како на непокретности, тако и на земљишту на којем се непокретност налази;

4) Да буду уписани у катастар непокретности као:

 • непокретности које су преузете из земљишних књига, или
 • непокретности изграђене пре доношења прописа о изградњи, или
 • непокретности уписане по Закону о озакоњењу објеката;

5) Да буду уписани у Катастар непокретности без терета, не рачунајући при том:

 • уписано право стварне службености пролаза,
 • друге забележбе правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;

НАПОМЕНА: Наведене забележбе не сматрају се теретом у поступку разматрања пријаве на Јавни позив.

6) Да имају вредност у границама вредности на тржишту непокретности,

7) Да нису предмет судског спора;

8) Да су за предметне непокретности измирене пореске обавезе које су настале по основу права својине за предметни стамбени објекат;

4)  Да су измирене обавезе према Електропривреди Србије;

5) Да су измирене обавеза према ЈП Србија Гас, уколико су непокретности опремљене гасним инсталацијама и прикључене на гасну мрежу.

6) Да су измирене обавезе према Јавном комуналном предузећу надлежном за место где се налази непокретност.

 

V

Подносилац пријаве на Јавни позив (потенцијални продавац стамбеног објекта), доставља следећу обавезну документацију:

 

1) Попуњен и потписан образац пријаве;

2) Фотокопију личне карте (обе стране) или очитану личну карту;

3) Оверену изјаву у прописаној форми да прихвата услове Јавног позива, да је сагласан са обрадом датих података о личности и податка о објекту и да стручна лица могу да приступе објекту и свим његовим деловима у току вршења стручне процене;

4) Извод из листа непокретности Републичког геодетског завода - Служба за катастар непокретности Рашка за предметну непокретност (стамбени објекат који жели да прода), не старији од месец дана;

5) Потврду Локалне пореске администрације Општинске управе Рашка да су измирене све пореске обавезе које су настале по основу права својине на предметној непокретности и земљишту;

6) Доказе о измиреним трошковима за струју/воду;

7) Потврду надлежног суда да стамбени објекат није предмет судског спора

8) Фотографије стамбеног објетка (5 до 10 фотографија које на јасан и илустративан начин показује стање објекта).

9)Фотокопију рачуна отвореног код пословне банке, на који ће се уплатити средства за куповину куће.

 

Поред наведених доказа, Комисија може од подносиоца пријаве да затражи и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

 

Наводи из изјава предвиђених у овом члану, могу бити предмет провере од стране Комисије.

VI

Поступак за избор и откуп/куповину два стамбена објекта спроводи Комисија у складу са Правилником, а коју комисију образује председник општине Рашка.

 

Приликом рада, Комисија:

- Разматра поднете пријаве, врши проверу података и утврђује чињенично стање на основу свих расположивих доказа прикупљених у поступку;

- Прихвата достављене извештаје лиценцираних инжењера о испуњености услова за живот и становања у предметним стамбеним објектима;

-Прихвата достављене извештаје проценитеља вредности имовине о вредностима предметних стамбених објеката;

- Утврђује листу стамбених објеката који су прихватљиви као предмет куповине и упућује листу Центру за социјални рад Рашка, ради консултативног процеса са изабраним корисницима (мечинг);

- Утврђује и објављује Одлуку/е о додели стамбених објеката корисницима пакета донаторске помоћи у оквиру пројекта „Градимо и радимо за инклузивну Рашку - Европски програм стамбене подршке и активне инклузије“,

као јединствену или сукцесивне,

- Спроводи поступак потписивања тројних уговора између општине Рашка, продавца некретнине и корисника донаторске помоћи.

 

Чињенице и околности од значаја за поступање и одлучивање Комисија утврђује на основу доказа достављених уз пријаву на Јавни позив, доказа прибављених по службеној дужности, извештаја лиценцираних инжењера и проценитеља имовине, изјава корисника у поступку мечинга, као и на основу других доказа утврђених применом осталих доказних средстава предвиђених законом.

 

Комисија одлучује на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно и свих доказа заједно, као и на основу резултата целокупног поступка, посебно ценећи локацијске услове, односно приступачности локације (близина школе, здравствених и јавних установа и сл.), степен завршености стамбеног објекта, односно чињеницу да ли је стамбени објекат погодан за становање и одмах усељив или је потребно извршити мање/веће радове како би био погодан за становање, те да ли површина стамбеног објекта, односно број и намена просторија одговара броју чланова породице/ корисника програма.

 

VII

Комисија неће разматрати неблаговремено поднете пријаве и пријаве поднете од стране неовлашћеног лица.

 

Ако је пријава неразумљива или непотпуна, Комисија ће у складу са чланом 59. став 1. Закона о општем управном поступку обавестити подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву, уз упозорење на правне последице ако исту не уреди у прописаном року од 8 дана, односно да ће пријава бити у складу са чланом 59. став 2. Закона одбачена решењем.

 

Подносиоци пријава на Јавни позив су у обавези да Комисију обавесте о свим променама које наступе од момента подношења пријаве до доношења Одлуке/а о додели стамбених објеката намењених социјалном становању корисницима пакета донаторске помоћи у оквиру пројекта „Градимо и радимо за инклузивну Рашку - Европски програм стамбене подршке и активне инклузије“, (у даљем тексту Одлука), а у вези са предметним стамбеним објектом или  подносиоцем пријаве, од значаја за поднету пријаву.

 

VIII

Након разматрања пријава и провере документације, Комисија прибавља и прихвата извештаје лиценцираних инжењера и проценитеља имовине ангажованих од стране општине Рашка.

У случају да извештај проценитеља имовине покаже да је цена стамбеног објекта мања од цене наведене у пријавном обрасцу, Комисија ће позвати потенцијалног продавца да се у писаном облику изјасни о спремности прихватања цене исказане од стране проценитеља имовине.

 

Ако је потенцијални продавац спреман да прихвати процењену вредност, Комисија наставља да разматра предметни захтев. У супротном, наведени захтев неће бити даље предмет разматрања од стране Комисије.

 

IX

Центaр за социјални рад Рашка спроводи консултације са изабраним корисницима пакета донаторске помоћи. Сврха консултација је доношење Одлуке/а, као и припрема нацрта тројног уговора који се закључује између продавца стамбеног објекта, општине Рашка и корисника изабраног корисника пакета донаторске помоћи.

 

X

У уговору о куповини непокретности из члана II овог позива, биће утврђено да ће општина Рашка са посебног наменског рачуна отвореног за реализацију пројекта „Градимо и радимо за инклузивну Рашку - Европски програм стамбене подршке и активне инклузијеизмирити уговорену вредност непокретности, као и услови и динамика плаћања.

 

  XI

Уколико је незадовољан Одлуком комисије о избору и откупу/куповини два стамбена објеката намењена социјалном становању, подносилац пријаве на Јавни позив  може уложити приговор Општинском већу Општине Рашка у року од 8 дана од дана објављивања листе.

Листа из става I овог члана објављује се на Огласној табли општине Рашка и на званичној интернет страници општине Рашка www.raska.gov.rs

 

XII

Пријаве са документацијом заинтересована лица подносе на писарници Општинске управе Општине Рашка, улица Предрага Вилимоновића број 1, или поштом на исту адресу, са назнаком ,,Пријава на јавни позив за спровођење избора и откупа/куповине два стамбена објеката намењена социјалном становању.“

 

Рок за подношење пријаве тече од дана објављивања Јавног конкурса и траје 30 дана.

 

XIII

Јавни позив објавити на Огласној табли општине Рашка и на званичној интернет страници општине Рашка (www.raska.gov.rs)

 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                 ________________________________________                

 

 

У претходна 24 сата вирус корона потврђен је код 47 особа са територије општине Рашка. Резултат је достављен за 114 обрађених тестова. У 4. таласу епидемије регистрована су 3.603 случаја обољевања од ковида 19.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља јуче су обавили 192 прегледа. Са симптомима сличним онима које изазива инфекција коронавирусом, лекарску помоћ затражило је 117 лица, док је 75 пацијената било на контролном прегледу. Урађено је 105 тестова. До сада су у Дому здравља тестиране 19.902 особе. У односу на претходни извештај, повећан је број хоспитализованих пацијената. Тренутно се у Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи 20 лица из општине Рашка.

У последња 24 сата вирус корона лабораторијски је потврђен код 46 особа са територије општине Рашка. Обрађена су 92 теста. Од 1. до 31. јануара коронавирусом су заражене 1.894 особе. За протеклих месец дана евидентрано је 6.528 прегледа. Тестирана су 3.244 пацијента. Од почетка 4. таласа епидемије позитиван тест на вирус корона добило је 3.556 лица.

Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су јуче 248 прегледа – 109 првих и 139 контролних. Урађено је 90 тестова. До сад је у Дому здравља тестирано 19.797 особа. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи се 18 пацијената из Рашке.

 

 1.2.2022. године

У протекла 3 дана вирус корона потврђен је код 141 особе са територије општине Рашка. Резултат је достављен за 275 обрађених тестова. Од почетка јануара регистровано је 1.848 оболелих од ковида 19, док је од почетка 4. таласа епидемије, вирусом корона заражено 3.510 особа.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља обавили су од 28. до 30. јануара 534 прегледа – 347 првих и 187 контролних. Тестирана су 264 пацијента. Закључно са 30. јануаром у Дому здравља је урађено 19.707 пи-си-ар и антигенсих тестова. У Општој болници у Новом Пазару хоспитализовано је 16 ковид пацијената из Рашке.
Прву дозу вакцине против коронавируса примило је 9.313 становика општине Рашка или 47,03% пунолетних Рашчана. Ревакцинисано је 8.537 особа, односно 43,11% старијих од 18 година. Трећу дозу вакцине до сада је примило 4.325 наших суграђана.
У Рашки је вакцинисано 11.066 житеља северног дела Косова.

понедељак, 31 јануар 2022 11:26

Упитник Јавно здравље

Поштовани и драги суграђани и суграђанке,
Пред Вама је упитник о јавноздравственим потребама у нашој општини/граду. Ваше мишљење о јавном здрављу нам је значајно како бисмо употпунили информације о стању јавног здравља и укључили их у План јавног здравља општине/града за период 2022-2026. године.
За попуњавање упитника је потребно око 5 минута.
Хвала Вам унапред!

Попуни упитник

Још 80 грађана општине Рашка позитивно је на вирус корона, показују последњи подаци Дома здравља Рашка. Резултат је достављен за 155 обрађених тестова. У 4. таласу епидемије ковид 19 дијагностикован је код 3.369 особа.
Лекари Ковид амбуланте обавили су јуче 168 прегледа – 95 првих и 73 контролна. Тестиран је 81 пацијент. Закључно са 27. јануаром у Дому здравља су урађена 19.443 пи-си-ар и антигенска теста. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи се 20 лица из општине Рашка.

Према последњим подацима Дома здравља, позитиван тест на коронавирус добило је 59 особа са територије општине Рашка. Обрађно је 118 узорака. Од почетка 4. таласа епидемије лабораторијски је потврђено 3.289 случајева заразе вирусом корона.
У Ковид амбуланти јуче су обављена 262 прегледа – 131 први и исто толико контролних. Тестирано је 107 лица. До данас су у Дому здравља урађена 19.362 пи-си-ар и антигенска теста. Најновији подаци указују на пораст броја хоспитализованих пацијената – у новопазарској Општој болници од ковид 19 лечи се 20 пацијената из Рашке.

У дану за нама регистровано је 55 новозаражених вирусом корна на територији општине Рашка. Обрађено је 120 тестова. Од 1. до 25. јануара коронавирус је потврђен код 1.568 особа, док је у 4. таласу епидемије укупан број инфицираних порастао на 3.230.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља обавили су јуче 285 прегледа – 133 прва и 150 контролних. Тестирано је 89 пацијената. Закључно са 25. јануаром у Дому здравља је тестирано 19.255 лица. Од ковида 19 у Општој болници у Новом Пазару лечи се 13 наших суграђана.

У протекла 24 сата потврђен је 71 случај заражавања вирусом корона на територији општине Рашка. Обрађено је 127 тестова. Током 4. таласа епидемије позитиван тест на коронавирус добило је 3.175 лица.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су јуче 290 прегледа – 157 првих и 133 контролна. Тестирана су 122 пацијента. До сада је у Дому здравља урађено 19.166 пи-си-ар и антигенских тестова. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи се 13 особа са територије општине Рашка.

Од 21. до 23. јануара вирус корона је потврђен код 143 особе са територије општине Рашка. Анализирано је 248 тестова. У 4. таласу епидемије регистрована су 3.104 случаја заразе вирусом корона, док су од 1. до 23. јануара од ковида 19 оболела 1.442 лица.
У ковид амбуланти Дома здравља Рашка у протекла 3 дана обављено је 587 прегледа – 347 првих и 240 контролних. Тестирано је 279 пацијената. Закључно са јучерашњим даном у Дому здравља су урађена 19.044 пи-си-ар и антигенска теста. У Општој болници у Новом Пазару хоспитализовано је 13 ковид пацијената из Рашке.
Прву дозу вакцине против вируса корона до сада је примило 9.309 особа са територије општине Рашка или 47,01% пунолетних становника Рашке. Ревакцинисано је 8.515 лица, односно 43% старијих од 18 година. Трећу дозу вакцине примиле су 4.284 особе или 21,63% пунолетних Рашчана. На пункту за масовну имунизацију становништва вакцинисано је 11.047 житеља северног дела Косова.

Још 70 грађана општине Рашка инфицирано је вирусом корона, показују последњи подаци Дома здравља. Анализирана су 132 теста. У 4. таласу епидемије регистрован је 2.961 случај обољевања од ковида 19.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља обавили су јуче 212 прегледа – 124 прва и 88 контролних. Тестирана су 103 пацијента. До данас је у Дому здравља урађено 18.765 пи-си-ар и антигенских тестова. У Општој болници у Новом Пазару лечи се 11 ковид пацијената са територије општине Рашка.

У протекла 24 сата регистровано је 89 новозаражених вирусом корона на територији општине Рашка. Обрађено је 146 тестова. У 4. таласу епидемије потврђен је 2.891 случај инфекције коронавирусом.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља обавили су јуче 284 прегледа – 169 првих и 115 контролних. Тестиран је 91 пацијент. Закључно са 19. јануаром у Дому здравља су спроведена 18.662 пи-си-ар и антигенска тестирања. Од ковида 19 у новопазарској Општој болници лечи се 11 лица из општине Рашка.

Према подацима достављеним за уторак, 18. јануар, још 105 особа са територије општине Рашка добило је позитиван резултат тестирања на вирус корона. Обрађена су 183 узорка. У 4.таласу епидемије од ковида 19 оболеле су 2.802 особе.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља обавили су јуче 334 прегледа – 163 прва и 171 контролни. Тестирано је 70 пацијената. До сада је у Дому здравља урађен 18.571 пи-си-ар и антигенски тест. У Општој болници у Новом Пазару хоспитализовано је 11 ковид пацијената из Рашке.


19.1.2022. године