На основу члана 20. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 9. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 30/18), и члана 40. став 1. тачка 4) Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/18), Скупштина општине Рашка, је на седници одржаној 16. марта 2023. године, донела


О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД
ОД 2023. ДО 2029. ГОДИНЕ


Члан 1.
Овом Одлуком усваја се план развоја општине Рашка за период од 2023. до 2029. године.

Члан 2.
План развоја општине Рашка за период од 2023. до 2029. године саставни је део ове одлуке.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана доношења и објављује се на интернет страници општине Рашка и „Службеном гласнику општине Рашка“.


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-IХ-24/2023-3
Дана: 16. марта 2023. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић